دعاوی ثبتی

مقصود از دعاوی ثبتی مشاجراتی است که در روند ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا رخ می دهد و پرونده در محاکم دادگستری بیان شده و مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر مقصود از دعاوی ثبتی، منازعاتی است که در فرآیند ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا رخ داده و برطرف کردن این تعارضات را هم قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی قرار داده است.

قانونگذار به خاطر ممانعت از آشوب و بی نظمی در امور املاک، در ماده ۲۲ قانون ثبت، ادارات و محاکم را موظف کرده است که فقط افرادی را که سند ملک به اسم آنان ثبت شده است به نام صاحب شناسایی کند.

ثبت ملک مراحل و آدابی دارد که خود این امکان را دارد که بحث دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک اولین مرحله ثبتی است که بر ملک انجام می شود و بعد از آن کارهایی مانند افراز، جداسازی، انتقال رسمی ملک، برطرف کردن تعارضات در مورد صادر شدن سند مالکیت معارض و بقیه امور ثبتی است که بر روی ملک انجام می شود.

سایر تعارضاتی که امکان دارد در مورد کارهای ثبتی رخ دهد در حیطه اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت بوده که امکان دارد شامل ضبط یا ابطال گردد.

ثبت املاک در بردارنده املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغ ها و زمین های کشاورزی و زراعی است که هر کدام شامل ضوابط و شرایط ویژه خود می باشد که با دقت به ارزش زیاد هر کدام از آن ها برای قانونگذار، خبط و اخلال در هر کدام از مراحل ثبت سبب تعارضات حقوقی سنگینی می گردد.

نکته:

متاسفانه به این خاطر که بیشتر مباحث ثبتی در مورد املاک است ، اختلاط و در هم امیزی خطایی میان کارشناسان حقوقی است که دعاوی ملکی و ثبتی را هم معنی هم قرار داده اند. در صورتی که دعاوی ملکی در مورد خود ملک است اما دعاوی ثبتی در مورد عملیات ثبت سند است.

مهمترین موارد دعاوی ثبتی

اعتراضات ثبتی

اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک

اعتراض به تحدید ملک مورد درخواست ثبت

اعتراض به حقوق ارتفاقی

دعاوی مربوط به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

اعتراض به ثبت سند

اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه

اعتراض به رای هیئت حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت به نام متقاضی

اعتراض به رای تنظیم سند رسمی انتقال ملک شهرداری یا دولت به نام متقاضی

ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اوقاف یا شهرداری به نام متقاضی

ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات

اصلاح سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات

دعاوی املاک مشاع

افراز ملک مشاع

تفکیک ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

دعاوی مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اعتراض به تصمیمات هیات حل اختلاف موضوع بند ۲ ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه

دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی

رسیدگی به اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت و شورای عالی ثبت

صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

در کل این مسائل زمانی رخ می دهد که بعد از خرید و یا انتقال سند، یا در حین خرید و بررسی سند، مشکلاتی در مفاد سند و یا جریان امر به وجود می‌آید..

در موارد بسیاری دعاوی ثبتی ملکی به خاطر دلایل گوناگون که متاثر از سهل انگاری و عجله صاحب به جهت خرید و فروش ملک می‌باشد، رخ می دهد و مشکلات و صدمات بسیاری را برای دو طرف در ارتباط با ملک مربوطه به ایجاد می کند. پس پیشنهاد می‌شود که در مورد ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با بحث ملک و املاک؛ به وکیل با تجربه خانم سمیه سادات حسینی مراجعه نمایید.

برای تماس اینجا را لمس کنید. 09124629338