تعریف دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاوی حقوقی

تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

۱تقدیم دادخواست به دادگاه

۲باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

۳ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

۴ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

۵جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

۶انشاء رای (حکم – قرار(

۷واخواهی

۸تجدیدنظر خواهی

۹فرجام خواهی

۱۰اجرای حکم

نکاتی در خصوص دعاوی حقوقی

مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد

برای تماس اینجا را لمس کنید. 09124629338